อัตรากำลัง

 อัตรากำลังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี 

 

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

                                     

                                             กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                                            กลุ่มสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

  

    นางวิทิดา การสมทบ
    นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ภาชนะทิพย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวบงกช กุศลส่ง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวรัชนก ตรีเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางประภารัตน์ เกตุพันธ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางปราณี บุตรดาวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภรักษ์ เลิศไตรกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางวิไลพร ขำมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเอกวัฒน์ นิ่มมา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเหมือนฝัน มิ่งสกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                    
                  นายอารุณ แก้วสาริกา
         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นายสมชาย แก้วไทย
เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน
 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

      
นางสาวทองคำ ธานี
พนักงานงานทำความสะอาด
      นายพรชัย นุดนา
    พนักงานขับรถยนต์
นายสุรินทร์ พึ่งจาบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,141