ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf |
pdf แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf |
pdf ประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2566.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,579,398