ทอดบทเรียนความสำเร็จเชิงประจักษ์ โครงการ เจ้าคณะ ผู้ว่า พบพระ เยี่ยมวัด ในสถานการณ์ COVID-19

คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี สนองพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช จัดโครงการ เจ้าคณะ ผู้ว่า พบพระ เยี่ยมวัด โดย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ ทั้ง 11 อำเภอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อรับทราบข้อปัญหาในการดำรงรักษาวัด การปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งถวายเครื่องบริขาร เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ยารักษาโรค ต้นกล้า และพันธุ์พืช ผัก และพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น โดยบูรณาการงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  เป็นการช่วยกันอุปถัมภ์พระสงฆ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป 


image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,580,097