Saturday, Sep 19th

Last update01:17:01 AM GMT

Headlines:

คณะสงฆ์อำเภอท่าหลวง (ฝ่ายมหานิกาย)

 

พระครูอุดรมวรรักษ์
วัด
เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง


 พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
กกกกกกกก พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
กกกกกกก พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
กกกกกก พระครู
วัดเจ้าคณะตำบล

พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระ
วัด
เจ้าคณะตำบล

พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล

ตำแหน่ง ชื่อ วัด
เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง พระครูอุดมวรรักษ์ (อัศวิน ) วัดซับจำปา
เลขานุการ พระปลัด พิชัยยุทธ์ เตชปญฺโญ วัดทะเลวังวัด
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์ วัดสุทธาวาส
เจ้าคณะตำบลซับจำปา พระครูอมรธรรมรัต (อดุลย์ ยสินฺธโร) วัดทะเลวังวัด
เจ้าคณะตำบลแก่งผักกูด (๒๕๔๕) พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม) วัดท่าหลวง
เจ้าคณะตำบลหัวลำ พระครูวิสุทธิ์ญาณวัฒน์ (ทุเรียน ) วัดหัวลำ
เจ้าคณะตำบลหนองผักแว่น พระอธิการสุเทพ อิทธิเตโช วัดหนองน้ำใส