Saturday, Sep 19th

Last update01:17:01 AM GMT

Headlines:

คณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาล (ฝ่ายมหานิกาย)

 

พระครูบุญบาลประดิษฐ์
วัดลำนารายณ์
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล


 พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
กกกกกกกก พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
กกกกกกก พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
กกกกกก พระครู
วัดเจ้าคณะตำบล

พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระ
วัด
เจ้าคณะตำบล

พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล
พระครู
วัด
เจ้าคณะตำบล

ตำแหน่ง ชื่อ วัด
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เตชปุญฺโญ) วัดลำนารายณ์
เลขานุการ พระสมุห์ สมเดช เขมปญฺโญ วัดลำนารายณ์
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูสุนทรธรรมทิน (ดาว ธมฺมทินฺโน) วัดสิงหาราม
เลขานุการ พระครูสมุห์นิพิฐพนธ์ ญาณพโล วัดลำนารายณ์
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูมงคลสุนทร วัดหนองโก
เลขานุการ พระชัยพร ธีรปญฺโญ วัดหนองโก
เจ้าคณะตำบลหนองยายโต๊ะ พระครูชัยกิจจารักษ์ (สมวงศ์ ฐิตธมฺโม) วัดโพธิ์งาม
เจ้าคณะตำบลท่าดินดำ พระครูพิพิธกิจจานุยุต วัดท่าดินดำ
เจ้าคณะตำบลมะกอกหวาน พระครูอนุวัตรนันทสาร วัดอัมพวันวนาราม
เจ้าคณะตำบลนิคมลำนารายณ์ พระครูนิคมพัฒนานุรักษ์ (กฤษดา ) วัดนิคมพัฒนาราม
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี พระครูสุนทรกิจจาทร วัดลำนารายณ์
เจ้าคณะตำบลลำนารายณ์ พระครูปริยัติธีราภรณ์ (วินัย ) วัดไชยดิตถาราม
เจ้าคณะตำบลบัวชุม พระครูสุนทรสิงหกิจ (ธงชัย ) วัดสิงหาราม
เจ้าคณะตำบลเกาะรัง เจ้าอธิการสม สุธมฺโม วัดเขาสมโภชน์
เจ้าคณะตำบลห้วยหิน เจ้าอธิการสมเดช มหาวีโร วัดเขากำพร้า
เจ้าคณะตำบลชัยบาดาล พระปลัด ทองสุ่น สุธมฺโม วัดจันทาราม
เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์ เจ้าอธิการสนธิ ญาณิสฺสโร วัดซับไทร
เจ้าคณะตำบลซับตะเคียน พระครูมงคลสุนทร วัดหนองโก