Saturday, Sep 19th

Last update01:17:01 AM GMT

Headlines:

คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี (ฝ่ายมหานิกาย)

 

พระครูสิริจริยาภรณ์
วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี


 


พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์

พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
วัดตะลุง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี


ตำแหน่ง ชื่อ วัด
จ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย ป.ธ.๕) วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
เลขานุการ พระครูสิริสิกขวิธาน
วัดเสาธงทอง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ วัดตะลุง
เจ้าคณะตำบลท่าหิน พระครูปลัดวีรวัฒน์ (วิธาร ฐิตวิธาโน) วัดเสาธงทอง
เจ้าคณะตำบลทะเลชุบศร พระครูอาทรธรรโมภาส วัดป่าธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๑ พระครูวรวิหารานุรักษ์ วัดพรหมาสตร์
เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๒ พระครูผาสุกโพธิธรรม (อั้น ป.ธ.๓) วัดสำราญ
เจ้าคณะตำบลตะลุง พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ (ประทิน ป.ธ.๓) วัดตะลุง
เจ้าคณะตำบลโก่งธนู พระครูสันติญาณประยุต วัดญาณเสน
เจ้าคณะตำบลป่าตาล พระครูโกศลนันทสาร วัดป่าหวายเก่า
เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก-พรหมาสตร์ พระครูสุทธิธรรมารักษ์ (จรูญ ) วัดสิงห์ทอง
เจ้าคณะตำบลกกโก พระครูสถิตรัตนคุณ วัดบ้านใหม่
เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด พระครูสุวัฒน์กิตติสาร วัดสระมะเกลือ
เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง พระครูประสิทธิ์บุญโชติ (บุญมา ) วัดใหม่จำปาทอง
เจ้าคณะตำบลท่าศาลา พระครูสุธรรมโฆษิต วัดเชิงท่า
เจ้าคณะตำบลท้ายตลาด พระครูสุสีลาภรณ์ (ณรงค์ ) วัดท่าข้าม
เจ้าคณะตำบลงิ้วราย พระครูบุญสิริวัฒน์ วัดชีแวะ
เจ้าคณะตำบลโคกลำพาน พระปลัดประยูร กิตติญาโณ วัดป่าธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลท่าแค-ถนนใหญ่ พระมหาณรงค์ วฑฺฒโน ป.ธ.๗ วัดตองปุ
เจ้าคณะตำบลโคกกระเทียม เจ้าอธิการวันทอง เหมฺมวณฺโณ วัดหนองเลา
เจ้าคณะตำบลบ้านข่อย พระครูสุคนธบุญเขต วัดคุ้งนาบุญ
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑ พระครูอาทรโพธิคุณ วัดโพธิ์เก้าต้น
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒ พระครูสุทธาจารวัฒน์ (สมพงษ์ ) วัดห้วยบง
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๓ พระครูวีรปุญญาทร วัดชีป่าสิตาราม